බෝමිරිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය Since 1919
විද්‍යා දදාති විනයං

දැක්ම

විශිෂ්ටත්වය සමග නායකත්වය තුලින් දැනුමෙන් පිරිපුන් සමාජයකට ශ්‍රේෂ්ඨ දරු පරපුරක් බිහි කිරීම

මෙහෙවර

විදු පියසට සපැමිණි දරු කැළ, බුද්ධිමය, පරිකල්පනමය, සෞන්දර්යමය, වෘත්තිමය හා සාරධර්ම ශක්‍යතා පුබුදුවමින් මානව ගුණාංගයන්ගෙන් සපිරුණු දිරිය දරු පිරිසක් බිහි කිරීම

Latest News

Covid-19 vaccination for A/L students
A/L students of our school have the chance to get vaccinated on 2021/10/26. The vaccine given will be PFIZER. Contact your school teachers for more information and schedule. We encourage every student to get vaccinated because schools will open in the near future.
Schools are closed due to COVID-19
In early 2020 when the first COVID-19 wave swept across Sri Lanka, triggering lockdowns, and impacting livelihoods, the World Bank and the government came together to support emergency response actions across multiple hard-hit sectors. The result was the c
Swimmers 21'
Swimmers 21' will be held in our school this year. All the students are encouraged to participate
Swimmers 21'
Swimmers 21' will be held in our school this year. All the students are encouraged to participate
Swimmers 21'
Swimmers 21' will be held in our school this year. All the students are encouraged to participate
Swimmers 21'
Swimmers 21' will be held in our school this year. All the students are encouraged to participate

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quo vel alias eius cupiditate architecto voluptates earum, sed, enim assumenda excepturi non vero reiciendis quia pariatur voluptate ea repellat, tempora labore.